Projekt 14175 Pågående GENOMLYSNING SULFIDBERG- kunskapsläge och behovsanalys

Projekttid

Sammanfattning

Den senaste åren har allt större uppmärksamhet riktats mot problemställningar kopplade till förekomsten och hanteringen av sulfidförande entreprenadberg och de samhällsekonomiska kostnaderna för konsekvenserna av det bristande kunskapsläget kan redan mätas i miljarder kronor. I nuläget saknas dessutom många av de parametrar som skulle behövas för att hantera frågorna effektivt vilket leder till stora svårigheter att hantera detta på ett hållbart och cirkulärt vis. Det finns därför ett stort behov av en fullständig genomlysning av detta problemkomplex.Det geologiska kunskapsläget är grundläggande för att förstå vilket utgångsläge som finns och det finns samtidigt ett stort behov av att kartlägga det aktuella kunskapsläget för hantering av sulfidförande berg. En mycket viktig aspekt av problematiken är att det saknas nationella riktlinjer och kravspecifikationer och därför dyker det upp kravspecifikation från olika lokala aktörer, en situation som i längden är ohållbar. Branschen behöver därför vara en aktiv och samlad part för att få till stånd kravbilder som är praktiskt hanterbara och som öppnar för en fungerande hantering av cirkulära material. Det behövs dessutom en färdplan för hur kunskapsluckorna kan fyllas i och hur branschen bäst kan agera samlat.

Det här projektet skall kartlägga nuläget genom intervjuer, möten, litteraturstudie och en inventering av pågående forskning. Resultaten ska presenteras på ett branschrelevant möte för bland annat referensgruppen.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt