Projekt 13121 Avslutat DoU effekter på Kapacitet och Trafikföring (DUKAT II)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Under 2014 gjordes ett arbete för att ta fram en modell för beräkning av kapacitet på motorväg i samband med drift- och underhållsåtgärder inom projektet DUKAT I. Den framtagna modellen i DUKAT I för kapacitetsberäkning vid vägarbetsområden innehåller sju olika parametrar, endast två har verifierats under projektets framdrift 2014. Dessa är stängning av vägren och reduktion av ett körfält.

Syftet med föreliggande forskningsprojektet ”DUKAT II, Drift- och Underhållsåtgärders inverkan på KApacitet och Trafikföring” är att för de sju redan framtagna korrektionsparametrarna kalibrera och validera ytterligare ett, överledning samt en ny parameter, hastighetsdämpning innan vägarbetsområdet.

Nyttan med modellen är att den ger entreprenörerna möjligheten till att beräkna reduktionen i kapaciteten i samband med DoU-arbeten eller investeringsarbeten då Trafikverket numera ställer krav på framkomlighet under entreprenadtiden i anbuden. Detta ger således entreprenörerna möjlighet att visa att kravet på framkomlighet uppfylls samt redan i planeringsstadium finna mer optimala lösningar vid utformning av trafikanordningar. Kostsamma förändringar av trafikanordningar under arbete på grund av oförutsedda uppkomna trafiksituationer kan undvikas. I dagsläget kan varken Trafikverket eller entreprenörerna verifiera kravet då det inte finns några verktyg eller modeller för beräkning av trafikkapacitet förbi vägarbetsområden.

Entreprenörernas medverkan är viktig för att komplettera kompetensen om vägarbeten med generell kunskap om utformning och praktiskt handhavande av vägarbetsområden. Detta möjliggör ett snabbare och mera effektivt arbete kan utföras för att finna bästa utformning och arbetssätt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "DUKAT II Drift och Underhållsåtgärders inverkan på KApacitet och Trafikföring", Andreas Bäckström, Svevia, et al. (32 sidor).

Projektansvarig
  • SVEVIA AB
Projektledare