Projekt 14200 Pågående Minskad klimatpåverkan med hjälp av fossilfritt stål

Projekttid

Sammanfattning

Bygg- och fastighetssektorn står i dagsläget ca en femtedel av Sveriges inhemska växthusgasutsläpp och bidrar även till stora utsläpp utomlands genom importerade varor och tjänster. Sett till nyproduktion av byggnader står tillverkning av material och produkter för den största andelen av klimatpåverkan, varför stort fokus behöver läggas på att identifiera nya material och produkter med låg klimatpåverkan. Stålindustrin är energiintensiv och står i Sverige för ca 12% av utsläppen av växthusgaser.

För att nå väsentliga utsläppsminskningar behövs ny teknik, t ex HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) där reduktion av malmråvaran kan ske med fossilfri vätgas istället för med kolbaserade reduktionsmedel. För att utreda klimatbesparingspotentialen krävs att Hybrit-tekniken och dess påverkan på bygg- och anläggningsprojekt analyseras ur ett klimatperspektiv över hela livscykeln.Syftet med projektet är att skapa underlag för potentiella klimatbesparingar inom bygg- och anläggningsbranschen som kan nås med hjälp av den vätgasbaserade Hybrit-tekniken.

Underlaget kommer att visa både vilka delar av bygg- och anläggningsprojekt som kan ersättas av fossilfritt stål samt hur stor klimatbesparing som kan förväntas i olika typer av projekt. Besparingarna ska sedan användas för att uppskatta klimatnyttan som det fossilfria stålet, vilket blir ett stöd i utvecklingen mot en klimatneutral bransch 2045.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare