Projekt 13977 Avslutat Transversalbelastning av pålar i postglacial lera, fullskaleförsök

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Resultatet visade att beräkningarna överskattar styvheten i leran för framförallt stora laster. Förskjutningarna som uppmättes vid fältförsök var avsevärt större än de som beräknats för större laster. Förskjutningen vid fältförsöket var plastiska redan vid små laster. Påltoppsrörelserna beräknade i FE-analysen och analytiska beräkningar stämmer relativt väl med de uppmätta påltoppsrörelserna för den kvadratiska pålen vid små belastningar.


Den uppmätta påltoppsrörelsen för de båda cirkulära överskrider samtliga beräknade
påltoppsrörelser. Uppmätt rotationsdjup stämmer bättre överrens med det beräknade för större laster. Vid parallellförskjutning av uppmätt rörelse mot djupet med inklinometer för den kvadratiska pålen efterliknas den beräknade rörelsen mot djupet för små laster. Den parallellförskjutna rörelsen efterliknar den beräknade rörelsen med FE-analys och 80*cu/d.

Ett finskt samband, där responsen ses som bilinjärt ideal-plastiskt har använts vid
kompletterande beräkningar i denna redovisning. Detta finska samband stämmer bättre
överrens med uppmätta förskjutningar men överskattar rotationsdjupet något.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare