Projekt 12384 Avslutat Anpassning av LEED och BREEAM till svenska förhållanden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

En byggnads miljöprestanda är numera en viktig del vid försäljningen och en faktor som skapar mervärden. En ökad efterfrågan inom bygg- och fastighetssektorn för att miljöklassa byggnader enlig de internationella systemen LEED och BREEAM har aktualiserat behovet av att anpassa dessa system till svenska förhållanden. Anpassning till svenska byggregler, klimat, miljökrav och praxis på marknaden behövs för att öka systemens acceptans och kostnadseffektivitet i genomförandet av miljöklassningen.
Projektets syfte har varit att samordna, fördjupa, förankra och snabba på anpassningsarbetet utifrån ett svenskt perspektiv för de två systemen LEED och BREEAM, samt att skapa ett tydligt initiativ från svensk sida för att aktivt kunna påverka systemen internationellt och på längre sikt. Allt för att minska risken att anpassningen begränsas till en ren översättning till svenska som inte fullt ut accepteras av den svenska marknaden. Visionen med anpassningen är att knyta an till det miljöarbete som redan genomförs på svenska marknaden, och på så sätt stärka och effektiviserar redan pågående initiativ inom branschens företag.

Arbetet med LEED har resulterat i en metod för hantering av fjärrvärme som har godkänts av US Green Building Council (USGBC).

Via arbetsgruppen International har representanter inom svensk byggindustri enats om gemensamma förslag och synpunkter på den framtida versionen av LEED. Arbetet från svensk sida har varit aktivt och flera förslag till förbättringar och utveckling av systemet har delgetts USGBC. Sweden Green Building Council (SGBC) har fortlöpande kontakt med USGBC i denna fråga och arbetar för att påverka systemet. Vilken påverkan vi från svensk sida lyckas med visar sig när systemet lanseras år 2013.

Arbetet med BREEAM har resulterat i en svenskanpassad manual som nu kommer att remissas bland SGBC:s medlemmar och testas i pilotprojekt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Anpassning av LEED och BREEAM till svenska förhållanden", Anna Widheden, Daniel Holm och Anna Jarnehammar, samtliga IVL Svenska Miljöinstitutet (tolv sidor och fyra bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Property Development AB
Projektledare