Projekt 12994 Avslutat Studie om hur installationers energieffektivitet definieras vid energiberäkningar i tidiga skeden av byggprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Rapporten belyser problematik vid energisimuleringar av luftbehandlingssystem, där indata utgörs av produktdata hämtat t ex från produkttillverkarnas dimensioneringsprogram. Studien har fokuserat på luftbehandlingssystem för flerbostadshus och energisimulering av luftluftvärmeåtervinning, frånluftsvärmepump och fläktar. Produktdata från olika tillverkare har studerats. Parameterstudier har gjorts för ett typhus med placering på olika geografiska orter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Luftbehandlingssystem i energiberäkningar", Lisa Flawn Orpana, Skanska (45 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare