Projekt 13853 Avslutat Kontrollverktyg för förbättrad inomhusmiljö

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att tillgängliggöra, stärka, utveckla, samordna och kvalitetssäkra kontrollmetoder och kontrollrutiner för en effektiv bygg- och förvaltningsprocess och för önskad kvalitet hos byggnaden som uppfyller samhällets krav på byggnaden. I detta steg 1 är fokus innemiljö.

Inom ramen för projektet har tio förslag på kontrollverktyg tagits fram och dessa har sin
tillämpning inom fuktområdet. Fuktområdet bedöms vara ett område som har stor påverkan på inomhusmiljön och där man idag fortfarande ser omfattande skador. I projektet har följande exempel på kontrollverktyg utvecklats vilka bedöms kunna ha stor effekt:
• Kvalitetssäkring i byggprocessen avseende fönstermontage som omfattar projektering,
provmontage samt produktion. Fokus är på fukt och lufttäthet.
• Kontroll vid oförutsedd uppfuktning, som är kopplat till enstaka moment.

Det finns redan idag en hel del bra stöd för kontrollplanering men ett stort problem är att hitta dessa då de inte finns samlat lättöverskådligt. Projektet visar på behovet av fortsatt arbete och samordning i kontrollfrågan, bl a avseende processen för att ta fram kontrollrutiner, framtagning av fler kontrollverktyg, plattform för att
nå olika kontrollverktyg och även en harmonisering kring begrepp mm.

Projektansvarig
  • RO-Gruppen Södra Älvsborg AB
Projektledare