Projekt 9100 Avslutat Miljöbeslut i byggprocessen baserade på riskanalys

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Har utvecklat en modell för värdering av risker i samband med miljöbeslut som bygger på samma säkerhetsfilosofiska grund som den modell som används för mekanisk påverkan på byggnadskonstruktioner. Modellen inkluderar konsekvenser av val av material, konstruktionslösning, produktionsteknik samt drift- och underhållsteknik och skall kunna användas för "miljödimensionering" avseende innemiljö såväl som yttre miljöpåverkan. Samfinansiering med Formas.
Projektet redovisas i licentiatuppsatsen "Probabilistic Design for Evaluation of Indoor Environment", Katarina Ljungquist, Stålbyggnad, LTU, 2003 (142 sid).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Bernt Johansson