Projekt 12089 Avslutat Självkompakterande betong i anläggningsbyggande - fullskaleförsök

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Risken för höga formtryck i närheten av fullt hydrostatiskt tryck är en av orsakerna till att själv-kompakterande betong (SKB) fortfarande 20 år efter introduktionen inte fått någon större marknadsandel inom platsgjuten betong. De traditionella beräkningsmetoderna är utarbetade för vanlig, vibrerad betong och kan inte användas för SKB. Under 2008-09 producerades en 400 m lång inre mur till ett nytt fängelse i Saltvik strax utanför Härnösand. Till muren valdes SKB med vattencementtal och lufthalt som ligger nära de värden som brukar användas i anläggningsbyggandet. Muren göts i 33 etapper och CBI Betonginstitutet fick chansen att instrumentera 12 av dem. Detta gav en unik möjlighet att studera formtrycket vid upprepad gjutning med i grunden ett och samma betongrecept men med varierande stighastighet och väderlek. Denna möjlighet ligger helt i linje med projektets syfte som "var att öka kunskapen om hur gjutteknik, material- och formegenskaper inverkar på formtryck och gjutresultat".

Projektets metodik bestod dels av att mäta den färska betongens egenskaper, dels av att mäta form-tryck. Mätningarna av den färska betongen omfattade bland annat lufthalt, flytsättmått, vridmoment, L-låda och V-tratt. Dessutom mättes luft- och betongtemperatur. Formtrycket mättes både direkt med tryckgivare på formens insida och indirekt med trådtöjningsgivare i formens horisontella stålreglar och med lastceller monterade på formstagen för att mäta dragkrafter.

Projektets olika delar och uppnådda resultat redovisas mer utförligt i tre vetenskapliga artiklar som skrivits av rapportförfattarna. Bland slutsatserna kan följande nämnas:
- Överensstämmelsen mellan direkt mätning av formtrycket med tryckgivare och indirekt mätning av formtrycket med trådtöjningsgivare monterade på de horisontella stålreglarna var mycket god.
- Strukturuppbyggnadens betydelse för att begränsa formtrycket under fullt hydrostatiskt tryck vidimerades av mätningarna från Härnösand.
- Inget samband mellan stighastighet och formtryck kunde konstateras och heller inget mellan lufttemperatur och formtryck.
- Däremot noterades ett någorlunda linjärt samband mellan flytsättmått och formtryck. Rapportförfattarna menar dock att detta samband sannolikt beror på en tredje faktor som påverkar såväl flytsättmått som strukturuppbyggnad och därmed också formtrycket.
- I Härnösand mättes strukturuppbyggnaden genom mätning av vridande moment vid tre olika tidpunkter. Dessa mätningar användes sedan som ingångsdata till beräkning av formtryck med två internationella beräkningsmodeller. Överensstämmelsen mellan beräknat och uppmätt formtryck var tämligen god.

Rapporten avslutas med några praktiska rekommendationer för formtryck och SKB.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Självkompakterande betong i anläggningsbyggande - fullskaleförsök", Richard McCarthy, CBI Betonginstitutet, och Johan Silfwerbrand, KTH Byggvetenskap (24 sidor med bilagor).Projektansvarig
  • NCC/Bengt Ström
Projektledare