Projekt 12481 Avslutat Miljöklassningssystem för ökad hållbarhet - betongbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Miljöklassningssystem och miljöbedömningssystem har visat sig vara starka kommersiella och styrande verktyg för minskad miljöpåverkan hos byggnader. Med detta som bas fokuserar detta projekt på att ge sektorns aktörer bättre förutsättningar för att bygga och förbättra hållbarheten i de fall man bygger med betong. Projektet är upplagt i samråd med Sweden Green Building Council.

Nuläget (december 2013) karakteriseras av:
- Det finns en mängd olika databaser, metoder och system för miljöbedömning och miljömärkning med begränsad korrelation sinsemellan.
- För branschens byggnader finns en stark drivkraft hos bygg- och fastighetsföretagen att använda miljöklassningssystem. Sweden Green Building Council (SGBC) arbetar till exempel med att använda, utveckla respektive överta systemen Miljöklassad Byggnad, Green Building, Leed och Breeam, av vilka de tre sista är internationella system.
- För enskilda byggvaror finns trovärdiga svenska system för bedömningen av deras miljöpåverkan, till exempel Sunda hus, Byggvarubedömningen och Basta. Dessa är ännu inte samordnade med miljöklassningssystemen ovan.
- Internationellt finns bra stöd (manualer och mallar) för att minska miljöpåverkan. Bland annat har American Concrete Institute i samverkan med Leed tagit fram konkret underlag för miljöklassningssystem med tillhörande manualer och mallar.
- I Sverige saknas det konkreta manualer och mallar för att kunna omsätta personers, företags och organisationers vilja, ambition och engagemang till konkreta handlingar och förbättringar.
- Samtidigt pågår parallella arbeten och engagemang, bland annat i standardiseringsarbetet CEN/TC350 (Uthållighet hos byggnadsverk), produktdeklarationer som EDP/PCR samt Byggvarudeklarationer (Miljöstyrningsrådet, 2010).

Syftet med detta projekt var att trovärdigt och transparant redovisa och möjliggöra förbättringar av betongmaterialets och -byggandets hållbarhet, drivet av:
- klassningssystemen Miljöklassad byggnad, Leed och Breeam samt Green Building kopplade till SGBC.
- bedömningssystemen Sunda Hus, Byggvarubedömningen samt Basta, innefattar även deras relation till produktdeklarationer som BVD och EPD

Projektets mål var att kommunicera goda exempel och hjälpmedel (manualer och mallar) för hur betongmaterialet och betongbyggandet kan förbättras kopplat till miljöklassningssystemen samt miljöklassningssystem.
Arbetet genomfördes i nära samverkan mellan byggaktörer (entreprenörer och Svenska Betongföreningens Hållbarhetsråd) och sakkunskap inom relevanta miljö- och teknikfrågor. SBUF:s bidrag avsåg byggföretagens kostnader för deltagande i projektgruppen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Miljöcertifieringssystem för ökad hållbarhet - Betongsbyggande", Robert Larsson, Cementa, och Kristina Gabrielii, Peab (30 sidor).

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare