Projekt 13020 Avslutat Sprutbetong och dess egenskaper - erfarenheter från sprutbetonganvändning vid anläggningsbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Sprutbetong är idag en de viktigaste förstärkningsmetoderna vid bergbyggande och reparation av underjordsanläggningar. Den idag vanligaste sprutmetoden, våtsprutning, tog inte fart förrän under 70-talet och det var också då man först började experimentera med stålfiber som en armeringsmetod. Förstärkning med sprutbetong var först vanligast för servicetunnlar och oljelager och med undantag för tunnelbanan var det först under 1990-talet som det tog fart ordentligt med användningen för metoden i stora infrastrukturprojekt och bland de första projekten där det kom in på allvar kan nämnas Grödingebanan och Arlandabanan.

Under bygget av Södra länken upptäcktes en hel del sprickor i dränerna bland annat till följd av användningen av de alkalifria acceleratorerna som då ersatte natriumsilikat (även kallat vattenglas). Det gjorde att man därefter ställde högre krav på efterhärdning än tidigare. Ett annat exempel på skador som uppkommit är Muskötunneln där sulfatangrepp bildades i bultbruket och i sprutbetongen vilket medförde nedbrytning och mindre vidhäftning. De båda skadefallen visar på att behovet av forskning och utveckling på området ännu är stort till exempel med avseende på sprutbetongens egenskaper i tunnelmiljö.

Projektet har utförts som en litteraturstudie och syftet var att kartlägga, sammanställa och beskriva dagens kunskapsläge och de bestämmelser, riktlinjer och rekommendationer som är tillämpliga vid anläggningsbyggande med sprutbetong i Sverige. Tidigare studier kring sprutbetong och den miljö den befinner sig i har också studerats.

Målet med projektet har ursprungligen varit att kartlägga kunskapen kring olika parameters inverkan på resultatet av betongsprutning under olika förhållanden, vilket skulle bygga på insamlad data från olika projekt. Provningsdata har dock inte erhållits i den grad som önskats av varken beställare eller entreprenörer vilket gjort att analyserna har blivit begränsade.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Sprutbetong och dess egenskaper - erfarenheter från sprutbetonganvändning vid anläggningsbyggande", Iad Saleh, NCC (37 sidor).Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare