Projekt 12990 Avslutat Trendmätning av fukttillstånd i avjämningsmassa

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I detta SBUF-projekt har möjligheterna undersökts att med ingjutna givare läsa av fukttillståndet indikativt i tjocka avjämningsskikt. Metoden bygger på resistiv mätning, vilket betyder att motståndet mäts mellan två ledare som omvandlas till ett indikativt värde för relativ fuktighet (RF).

Ett enkelt och robust mätförfarande för indikering skulle kunna underlätta planering och säkerställa golvläggning på torra underlag, så att risken minskar för inomhusmiljöproblem orsakade av skaderelaterade emissioner från golv.

Resultaten har visat att det är fullt möjligt att utnyttja denna mätmetod, det vill säga resistiv mätning med ingjutna givare, som indikeringsmätning. Mätmetoden ger möjlighet att på ett enklare sätt mäta vid fler tillfällen och i fler mätpunkter för att få en god uppskattning av RF och hur långt uttorkningen skett. Även möjligheten till fjärravläsning ger goda förutsättningar för bättre kontroll och styrning av fuktmätningar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten ”Metod för trendmätning av fukttillstånd i tjocka avjämningsskikt”, Jörgen Grantén, FuktCom (81 sidor och 7 bilagor).

Projektansvarig
  • PEAB Sverige AB
Projektledare