Projekt 3181 Avslutat Planeringsverktyg för byggarbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Intervjuer 1993 med ett femtiotal personer i bygg- och databranscherna vittnade om att marknadens projektplaneringsprogram av många ansågs
- ha en mycket hög inlärningströskel
- vara svåra att bemästra
- inte presentera planen på det sätt som byggare kräver.

Syftet var att utgående från platschefers och arbetsledares behov och kunskapsnivå anpassa ett standardprogram så att det kan fungera för rullande veckoplanering och detaljplanering av arbetsplatsen, både för nybyggnad och för ombyggnad.

Projektet har genomförts under 1994 vid KTH-Haninge med stöd av SBUF och i samverkan med JM Byggnads AB, Siab AB, BJ Byggteknik AB och Microsoft AB.

Tretton djupintervjuer i de medverkande byggföretagen lades till grund för en preciserad kravspecifikation. Planeringsverktyget, som utgår från Microsoft Project 4.0, har provats på fem byggarbetsplatser i sex veckor. Två halvdagsutbildningar med två veckors mellanrum lades upp som introduktion för deltagarna.

Erfarenheterna från testperioden på de fem arbetsplatserna visar att användarvänligheten var god. Redan efter den första halvdagens utbildning klarade deltagarna att göra relativt avancerade tidplaner, trots att flera saknade datorvana.

En viktig anledning är att antalet menyval, verktygsknappar och inställningsmöjligheter har reducerats i förhållande till standardutförandet av Microsoft Project. Samlade dialogrutor underlättar arbetet. Bygganpassningen innebär också att man enkelt kan visa flera aktiviteter på samma rad, att branschens terminologi används och att tidplanen ser ut som målgruppen är van vid att se den.