Projekt 12334 Avslutat Stabilitetsprovning av högmodifierade asfaltbeläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Kraven i de svenska hamnarna driver på asfaltutvecklingen och har medfört utveckling av extremt starka beläggningstyper. Problem finns dock med att visa stabilitetsegenskaper hos högstabila asfaltbeläggningar med standardiserade provningsutrustningar. Resultaten blir inte i nivå med de förväntade och resultaten uppvisar stora skillnader i jämförelse med till exempel styvhetsmätning och Wheel Track undersökningar. Effekten blir att det inte går att upphandla, kontrollera och verifiera beläggningarna på ett rättvist sätt.

Projektet syftade till att utveckla nya metodbeskrivningar och rekommendera en ny metod för provning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Stabilitetsprovning av polymermodifierade beläggningar", Tobias Pålsson, Skanska (44 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare