Projekt 9008 Avslutat Mätosäkerhet vid fuktmätning i betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

I Hus AMA 98 ställs höga krav på mätning av relativ fuktighet i byggnadsdelar. Fuktmätningarnas totala osäkerhet får inte överstiga +2 % RF vid mätning på uttaget prov och +3 % RF vid mätning i borrhål. Det skall även redovisas hur detta bestäms. Osäkerheten skall innehålla osäkerheter från kalibrering, mätinstrument och handhavande, kombinerade till ett värde.

Syftet har varit att ta fram en hjälp för bestämning av osäkerheten vid fuktmätning med RF-prob (mätinstrument med spänningssatt sensor i ena änden vilken förs ned i ett borrhål) i enlighet med kraven i Hus AMA 98.

Med bidrag från SBUF och BFR har arbetet utförts av Institutionen för Byggnadsmaterial, Chalmers, i samarbete med NCC AB.

I projektet har 21 faktorer som bidrar till den totala osäkerheten vid mätning av relativ fuktighet studerats. Den mätmetod som behandlats, mätning med kapacitiv fuktgivare, används för att mäta fukt- och temperaturtillstånd i porösa material, men kan även användas för att mäta RF och temperatur i exempelvis rumsluft eller uteluft. Studien grundar sig på tidigare utförda arbeten vid Institutionen för Byggnadsmaterial, Chalmers. För att bestämma storleken på de faktorer som ingår i mätosäkerheten har kalibreringsvärden mätta vid Institutionen för Byggnadsmaterial, Chalmers, samt egna mätningar utvärderats.

De 21 faktorer som berör mätosäkerhet och avvikelse och som analyserats och kvantifierats med avseende på deras inverkan på osäkerheten har grupperats i fyra olika huvudkällor.
  1. Mätinstrumentet, det vill säga faktorer som uppkommer på grund av egenskaper hos materialen som instrumenten är gjorda av eller elektronikens uppbyggnad.
  2. Kalibrering av mätinstrumentet som görs för att minska dess mätosäkerhet samt korrigera avvikelser.
  3. Handhavande av utrustning vid och mellan RF-mätningar.
  4. Utvärdering av mätdata.
  Faktorer från dessa fyra källor har sedan uppdelats i slumpmässiga faktorer som bidrar till mätosäkerheten samt systematiska faktorer som ger en avvikelse.

I projektrapporten konstateras att om man inte har de viktigaste osäkerhetsfaktorerna under kontroll blir det sammanlagda mätfelet stort, men det sägs även att det är relativt enkelt att minska den totala osäkerheten i RF-mätningar med några enkla förändringar. Exempel som ges på sådana förändringar är bland annat
 • noggrannare kalibreringar,
 • minskning av temperaturskillnaden mellan betong och sensor vid mättillfället,
 • tillräckligt lång jämviktstid vid mätning i borrade hål samt
 • upprepade mätningar vilket minskar bidraget till den totala mätosäkerheten från de slumpmässiga faktorerna vid handhavande.

Projektansvarig
 • NCC Teknik
Projektledare