Projekt 12244 Avslutat Informationsmaterial om svetsning och hårdlödning för vvs-branschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

VVS-montörer som svetsar eller hårdlöder på tillfälliga arbetsplatser, såsom byggarbetsplatser, utsätts för rök. Inandning av löd- och svetsrök som består av luftföroreningar i partikelform (partikeldiameter <1 µm, det vill säga all rök är respirabel) kan leda till besvär eller sjukdomar i luftvägarna.
Montörernas exponering för löd- och svetsrök påverkas bland annat av val av metod och elektrod eller pinne, typ av material man hårdlöder/svetsar i, montörens arbetsställning, hur länge man svetsar, arbetsplatsens utformning och ventilation. Tyvärr slarvas det med användning av skyddsutrustning. Montören är inte alltid medveten om riskerna med svets- och lödrök och vilka faktorer som ökar exponering. Dessutom är risken vid hårdlödning/svetsning på tillfälliga arbetsplatser inte helt kartlagd. Bland annat saknas yrkeshygieniska mätningar av vilka halter som förekommer vid löd- och svetsarbete på sådana arbetsplatser. Branschen är oroad över att alltför många montörer ignorerar riskerna vid löd- och svetsarbeten och inte vet hur de ska skydda sig.

Projektet syftade till att ta fram ett informationsmaterial till företag och verksamma montörer för att minska riskerna i samband med svetsning och lödning. Projektet bedrevs i samverkan mellan VVS Företagen och Byggnads.

Slutredovisningen utgörs av dels IVL rapport "Kemiska hälsorisker vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser", Eliana Alvarez, IVL Svenska Miljöinstitutet (24 sidor och bilagor), dels av informationsbroschyren "Gör så här vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser".

Projektansvarig
  • VVS Företagens Service AB
Projektledare