Projekt 12759 Avslutat Wheel-tracking - Jämförande studie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En av de metoder som med stor sannolikhet kommer att tillämpas i framtiden i Sverige är SS-EN 12697-22 "Bestämning av deformationskänslighet hos asfaltbeläggning under rullande hjul". I dagliga sammanhang kallar man metoden för "wheel-tracking".

Vid en övergång från borrning av vägyta till funktionell provning på laboratorietillverkade provkroppar så kommer behovet av att tillverka representativa asfaltkroppar på laboratorium att öka och att de olika funktionella utrustningarna visar god reproducerbarhet.

I denna studie har en ringanalys för wheel-tracking utförts på laboratorietillverkade plattor som tillverkats vid samma lab. Metoden som studerats är EN 12697-22:2004+A1:2007 Bestämning av deformationskänslighet hos asfaltbeläggning under rullande hjul. Totalt deltog åtta wheel-tracking utrustningar från Norge, Danmark samt Sverige.
Massan som valdes för ringanalysen var ABS16 70/100. Prover tillverkades som rektangulära plattor med dimensioner 320x260x50mm som är anpassade till wheel-track formen i de flesta wheel-track utrustningar. Packning av plattor genomfördes med vält och resultaten av skrymdensiteten visade på mycket små differenser mellan plattorna (min 2,463 Mg/m3 och max 2,477 Mg/m3).
Resultaten visade att snittet av spårdjupvärdet blev 4,89 mm. Enligt metoden skall medelvärdet bestå av minst två prover och i denna ringanalys blev standardavvikelsen i detta fall 0,6 mm. Om man istället valde att räkna på fyra prover så minskade standardavvikelsen till 0,5 mm. Repeterbarhet ligger på 37,6% och reproducerbarhet ligger på 45,4% vilket visar att spridning i testresultaten är ganska höga både inom ett enskilt laboratorie och mellan laboratorier men i jämförelse med tidigare genomförda ringanalyser i Storbritannien så är det ungefär på samma nivå. Sex av wheel-track utrustningarna var av samma märke och när man räknar medelvärdet av fyra prover för dessa så blev standardavvikelsen enbart 0,3 mm.

I denna rapport utfördes även en jämförande studie mellan Wheel-track och Dynamisk kryptest där man kan konstatera ett bra samband för asfaltmassor med penetrations-bitumen. När jämförande studier utfördes med asfaltmassor innehållande pmb erhölls ett betydligt sämre samband.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Ringanalys EN 12697-22 Wheel-tracking", Patrik Witkiewicz, Skanska (57 sidor med 10 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare