Projekt 12746 Avslutat Erfarenhetsåterföring: Plusenergikontor med BVP, VAV och 450 kvm solceller - Driftoptimering, energiuppföjning samt inneklimat

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet syftade till att öka kunskaperna om installationer i kontorsbyggnader som är Noll- eller Plus-energihus. Installationssystemen i dessa byggnader arbetar med lägre installerade effekter och är därigenom känsligare för brister i design och utförande. Men även små transmissionsförluster, luftläckage och andra mindre energiflöden kan få stor betydelse i byggnader med mycket låg energianvändning. För att erhålla kunskap hur detta fungerar i verkligheten har projektet följt upp Skanskas nybyggda kontor i Helsingborg, som är designat för att bli Noll- eller Plus-energikontor. Därutöver har effektiva arbetsmetoder för driftoptimering undersökts. Hur kan man effektivt jobba med stora mängder data och snabbt få fram resultat samt snabbt kunna göra om samma analys någon vecka senare? Hur kan man automatisera och standardisera arbetet, jobba med makron etcetera? Det vill säga minimera tiden för bearbetning och analys av mätdata genom att automatisera en del av den detaljerade driftoptimering.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Drift- och energiuppföljning" (48 sidor) och en sammanfattning av LÅGAN-rapporten "Väla Gård i Helsingborg" (8 sidor). Författare i bägge fallen har varit Per Kempe, Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare