Projekt 12691 Avslutat Snabba brobyten och brobyggnationer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

En betydande del av dagens brobestånd, framförallt på järnvägssidan är föråldrat och behöver antingen bytas ut eller repareras. Med en allt mer tilltagande belastning på väg och järnvägsnätet så ökar även känsligheten för störningar och relaterade kostnader. I storstadsregionerna är oftast utrymmet för arbetsplatser begränsat, där dessutom avstängning eller omledning av trafik inte enkelt medges.

Detta medför att behovet för att utveckla lösningar för broproduktion och konstruktion där störning av trafik minimeras är en nödvändighet för en ökad effektivitet och lönsamhet. Prefabricering av delar eller hela broar kan vara ett sätt att snabba upp brobyten eller brobyggande.

Syftet med projektet var att utföra en kartläggning av arbetsmetoder för brobyten eller forcerande arbetsmetoder med avsikt att minska tiden för färdigställandet av broar. I arbete avses även transporter, lyftmetoder och montering av broar att studeras likväl konstruktivutformning med avseende på viktreducering, sammanfogning samt användandet av nya material för att underlätta byggande av broar.

Projektet har sammanställt lösningar som användas vid arbetsplatser med sparsamt med utrymme, stadsmiljö, eller där det är högt ställda krav på minimerade störningar på trafik och omgivning. Tanken är att projektet ska ge uppslag på använda lösningar för effektivt brobyggande till nytta för såväl entreprenörer, underkonsulter, konstruktörer och beställare. De studerade lösningarna avses leda till minskade konstruktionstider och ökad lönsamhet, samt till att minimera trafikstörningar och förbättra säkerheten för resenärer och byggarbetare.

Arbetet har genomförts genom litteraturstudie där kartläggning av projekt med samma fokus har identifierats i och utanför Sverige. Delar av arbetet är en del av det pågående EU-projekt Pantura. Dessutom har intervjuer med myndighet och arbetsplatser utförts för att fånga viktiga aspekter ur deras synvinkel.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Snabba brobyten och brobyggnationer", Alexandre Mathern och Tobias Larsson, bägge NCC Teknik (54 sidor och en svensk sammanfattning 17 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare