Projekt 11310 Avslutat Byggmaterialkostnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Projektet syftade till att belysa hur materialkostnaden påverkar den totala produktionskostnaden för bostäder samt hur kostnadsutvecklingen varit för enskilda produkter. Projektet syftade också till att fastställa vilka hinder och incitament som finns för att importera byggmaterial i högre utsträckning än idag. Har omfattat intervjuer samt analyser av tidigare utredningar. Samarbete med företag inom FoU-Väst och Lokala Byggherregruppen i Göteborg.

Resultatet redovisas i rapporten Byggmaterialkostnader i flerbostadshus (FoU-VÄST Rapport 0402, 92 s), Lennart Johansson och Ingemar Persson.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare