Projekt 11499 Avslutat Dräner för vatten- och frostisolering av tunnlar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att studera hur dräner samt vatten- och frostskyddsisolering fungerar i injekterade tunnlar under svenska förhållanden. Projektet omfattade litteraturstudier och en undersökning av ett urval av svenska tunnlar i olika klimatförhållanden och i olika trafikmiljöer. Projektet resulterade i en rapport med rekommendationer avseende områden där det kan krävas förbättringar i konstruktion, utförande och underhållsrutiner. Utfördes i samarbete med SveBeFo. Samfinansierades med Banverket.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Dräner i tunnlar för vatten- och frostsäkring - Inventering baserad på litteratur, intervjuer och fältstudier", Hans Hargelius (SveBeFo rapport 77, 64 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska/Bengt Niklasson
Projektledare