Projekt 12036 Avslutat Torr klassering av fina ballastfraktioner till betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Projektets syfte var att öka kunskapen om vindsiktars funktion samt hur olika mineraler och storleksfraktioner kostnadseffektivt, ur ballastproduktionsperspektiv, kan separeras med utrustning som utnyttjar torra luftströmmar.

Den forskningsmetodik som användes var att betrakta som "hypotetisk deduktiv". Detta innebär att problemet löses genom teoretisk analys, modellering och simulering. För att förstå problemets karaktär görs inledningsvis ett lämpligt antal försök (för att säkerställa att man uppfattat problemet rätt). Avslutningsvis genomfördes ett antal verifierande tester i syfte att validera de framtagna modellerna.

Projektets övergripande mål var att svara på frågan om vilken utrustning som bör väljas för klassering av fina ballastfraktioner till betong beroende på bergartstyp, mineralsammansättning, kornformskrav, rensiktningskrav, energiåtgång, kornkurva, antal fraktioner/sorteringar, eventuell efterföljande proportionering.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Dry Classification of fine aggregates for concrete and asphalt", Robert Johansson, Chalmers (51 sidor, 3 appendix och svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt