Projekt 6013 Avslutat Småhus med väggar av träullsblock

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Träullsplattan är ett av de äldsta i dag använda isoleringsmaterialen. I småhus bör den kunna utgöra ett sunt och miljövänligt alternativ till bärande träregelväggar med högvärdig isolering. Konventionella träregelväggar kan bestå av många komponenter, och om någon av komponenterna inte fungerar som den skall, äventyras hela väggens funktion. När en träregelvägg skall rivas försvåras materialsorteringen av de många delmaterial som ingår. Syftet har varit att få fram kunskap om ekonomiska och byggnadstekniska förutsättningar samt funktion för en ny byggmetod med träullsblock.

Projektet har genomförts vid Arkitektur III, LTH i samverkan med Inges Bygg- och svetsmontage samt med bidrag från SBUF, L E Lundbergs stipendiefond och BFR. Ett experimenthus med två L-formade längor runt en gård har gestaltats av arkitekt Karin Grundström och uppförts under 1996 i Staffanstorp. Både isolering och bärande funktion i ytterväggarna åstadkoms med träullsblock i en homogen konstruktion. Arbetet följdes på plats, och en tidsstudie gjordes av murningen.

Bottenbjälklaget, som konstruerades för att kunna återanvändas efter en framtida rivning, tog längre tid att utföra än beräknat, vilket höjde den totala byggkostnaden med cirka 10 %. Vid restaurering av äldre hus kan dock träullsbjälklag vara ett intressant alternativ. När ytterväggarna murades använde man ett tunnfogsbruk. Utvändigt nätades väggen och putsades med tvåskiktsputs. På insidan av ytterväggarna limmades antingen en 30 mm akustikplatta (som sedan putsades) eller gipsskivor med ett gipsbruk. Gipsskivorna har fungerat väl. Alternativet med akustikplattor gav vissa sprickor i den invändiga putsen till följd av att plattorna var produktionstekniskt besvärliga att fästa mot murverket. Träullsblocken pressas på plats med händerna, och gummihammare bör inte användas för att justera deras lägen.

Ungefärliga produktionskostnader har beräknats med Sektionsfakta och med stöd av tidsstudien:
- träregelvägg med mineralull, träpanel: 1.000 kr/m2
- träregelvägg med mineralull, fasadtegel: 1.300 kr/m2
- lättbetongvägg (U-värde som träullsvägg: 1.400 kr/m2
- träullsvägg: 1.100 kr/m2