Projekt 13593 Avslutat Solvärmehandbok för installatörer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har tagit fram ett ”råmaterial” till en kommande handbok om solvärme-anläggningar har fokuserat på att ge de olika faserna i ett projekt en bra förutsättning för lyckat resultat.
Hela materialet bearbetas inom 4 större block:
• Systemuppbyggnad. Vilka system med solvärme och annan värmekälla som skall redovisas i den slutgiltiga produkten. De värmekällor som solvärmen kan kombineras med är, fjärrvärme, värmepumpar, bränslepannor (främst biobränslepannor) samt elvärme (mindre vanligt).
• Vad skall ingå i en förstudie för en solvärmeanläggning. Innan beslut fattas om en solvärmeanläggning skall byggas eller inte, så måste det göras en förstudie. Med kunskap om vilka möjliga systemtekniska lösningar som finns skall olika förutsättningar för en framtida anläggning tas fram. Dessa förutsättningar är mycket olika beroende på vilken eller vilka systemtyper som kan bli aktuella.
• Teknisk uppbyggnad av en solvärmeanläggning, framför allt solvärmekretsen. Vilka produkter behövs i en anläggning, hur skall den regleras och vilka larm skall finnas? Alla tekniska förutsättningar skall bearbetas så att den som har mindre erfarenhet utan alltför stor osäkerhet kan designa en solvärmeanläggning.
• Drift och skötsel. När anläggningen är byggd hur skall den skötas om vilka parametrar är viktiga att följa under drift. Vad skall göras? När skall det
göras? Hur skall uppkomna larm åtgärdas?

Projektansvarig
  • Assemblin VS AB
Projektledare