Projekt 11193 Avslutat Industrialisering genom en mer integrerad bygg- och installationsprocess

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid LTU som syftade till att utveckla effektiva och moderna samverkansformer mellan entreprenör, installatör och materialleverantör med fokus på ökat värde för slutkund och att identitiera därtill knutna kompentenskrav i de olika leden. En förstudie har omfattat bl a litteraturstudier, kartläggning av några vanligen förekommande samverkansformer mellan bygg och installation samt deras effekter och industrialiseringsgrad och intervjuer med företrädare för olika delbranscher och branschled.

Förstudien redovisas i Effektivare projektrelationer - Byggherre-Entreprenör-Installatör (17 s exkl bilagor), Lennart Apleberger, Peder Dahlöf och Gillis Edholm, LTU, teknisk rapport 2005:03.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare