Projekt 2034 Avslutat Radontätning med gjutasfalt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Socialstyrelsens gränsvärde för radondotterhalt i befintliga hus är 200 Bq/m3. Markradon är ett större problem i Sverige än radon från byggmaterial. Vanligaste åtgärden i dag är att försöka ventilera bort den radongas som kommer in i huset. För att hindra radongasen från att över huvud taget komma in i huset kan man i stället utföra ett tätskikt. Eftersom gjutasfalt är ett välkänt material för vattenisolering av byggnader och även används som golvbeläggning, låg det nära till hands att undersöka om det kunde användas för att täta mot radongas.

Syftet har varit att avgöra om man med ett tätskikt av gjutasfalt kan sänka radondotterhalten under aktuella gränsvärden.

Projektet har utförts 19911-92 av AB Binab i samarbete med Gjutasfaltföreningen, GAFS. Bjerking Ingenjörsbyrå AB har även medverkat. SBUF har lämnat bidrag till genomförandet.
Diffusionstätheten mot radon testades först hos Statens provningsanstalt. I två hus från 1920-30-talen med höga uppmätta markradonhalter, ett bostadshus på grusås i Bräkne Hoby i Blekinge och en fritidslokal i Sunnersta utanför Uppsala, har dåliga källargolv i betong belagts med tätande gjutasfalt. Sedan har alfapartiklar och gammastrålning från sönderfall av radon och radondöttrar mätts på plats med olika metoder. Otäta anslutningar lokaliserades och tätades. I Sunnersta mättes även fukt i betongen under gjutasfaltskiktet.

Efter tätning med gjutasfalt konstaterades en markant sänkning av radonhalterna, som i båda fallen hamnade klart under gällande gränsvärden. Före beläggning med gjutasfalt på källargolv i befintliga hus bör man se till att dräneringen runt huset fungerar för att inte riskera skadlig fuktökning nedtill i källarväggarna. Gjutasfalten kan sedan målas, beläggas med laminatgolv, parkett, linoleummatta eller heltäckningsmatta. Innan plastmatta läggs på gjutasfalten, bör ytan spacklas med cementbaserat spackel för att hindra missfärgning genom mjukgörarvandring.