Projekt 13025 Avslutat Vägbreddning - val av förstärkningsåtgärd

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Befintlig väg har varierande uppbyggnad ofta av naturmaterial och den ska nu breddas med en nybyggnadskonstruktion av krossmaterial. Skarven mellan nytt och gammalt har visat sig vara en svaghet genom att sprickor uppstår i skarven. Orsaken kan vara olika tjälegenskaper, efterpackning eller sättning hos nybyggnadsdel. I denna rapport redovisas utförandet av provsträckor med och utan förstärkning samt utfallet 5 år efter trafikpåsläpp.

Uppföljningen efter 5 år visar att vägytan inom provområdena är sprickfri och har samma ytjämnhet som övrig väg. Någon utvärdering av olika förstärkningsalternativ är därför av förklarliga skäl inte möjlig. Trots en stor skillnad i uppbyggnad mellan den befintliga vägkroppen, till stor del uppbyggd av sand/grus, och breddningen av krossmaterial så har inte några skador uppstått i form av sprickor eller ojämnheter i skarven mellan nytt och gammalt. Nyttan av den genomgående förstärkningen med glasfibernät som allmänt gjordes i projektet kan därför ifrågasättas.

Utfallet av provsträckorna kan instinktivt upplevas som ett misslyckande. Försöket visar dock tydligt att en generell förstärkning inte bör tillgripas av rädsla för framtida skador vid vägbreddningar, eftersom en hög investeringskostnad sannolikt ska ställas mot få
eller till och med inga skador.

Projektansvarig
  • NCC Construction Svergie AB
Projektledare