Projekt 14127 Pågående TIDSOPTIMERAD METODIK FÖR BESTÄMNING AV ÄMNEN I CIRKULÄRA MATERIALFLÖDEN

Projekttid

Sammanfattning

Cirkulära material används oftare i anläggningsprojekt. För att kunna riskbedöma materialet och hitta lämpligast användningsområden med hänsyn till människors hälsa och miljö, måste den kemiska sammansättningen hos materialet vara känd. Det behövs en gemensam metodik i branschen för provtagning och provning av de cirkulära material. Detta för att säkerställa aspekter som ekonomi, konkurrens, miljö och hälsa, samt effektivitet och anpassade efter anläggningsindustrin. I metodiken bör det förtydligas vilka mätförande som kan accepteras utifrån kornstorlekar och vatteninnehåll då tidigare studier visar att önskvärt resultat erhålls på analyser av finkornigt och torrt material.

Projektet syftar till att utveckla en produktionsnära, tidsoptimerad metodik för bestämning av kritiska grundämnen i cirkulära materialflöden för branschgemensam användning samt att sammanställa och ge råd och rekommendationer för kontroll av cirkulära material där schaktmassor, betongkross och entreprenadberg ingår. Metodiken ska vara praktiskt tillämplig, snabb och robust samt frambringa tillförlitliga provresultat med avseende på ett förutbestämt antal relevanta grundämnen.

Projektet genomförs i två etapper. Etapp 1 utförs på entreprenadberg och Etapp 2 på schaktmassor och betongkross. Båda etapperna utförs i form av jämförelseanalys mellan provresultat från kemilaboratorium och handburen analysutrustning (XRF).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt