Projekt 12595 Avslutat Robust bedömning av material, byggnader och konstruktioner med systemanalytiska verktyg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Bakgrunden till projektet är att byggsektorn står för hela 40 procent av samhällets resursanvändning i form av material och energi. Det har hittills varit svårt för bygg- och fastighetsbranschen att tolka och jämföra olika materials, konstruktioners och byggmetoders miljöpåverkan när de har baserats på livscykelanalyser. Skälet är att det har saknats en gemensam branschmetodik och att företag har tenderat att använda LCA på ett sätt som gynnar just deras produkt.

Målet med projektet har varit att nå samsyn om metoder och användning av LCA men också att utveckla hur LCA kan göras mer entydig, vilket skulle göra den mer användbar vid produktjämförelser och som ett verktyg i offentlig upphandling. Det finns dessutom goda skäl att förvänta sig att krav på LCA kommer att bli allt vanligare, till exempel anger EU:s byggproduktdirektiv LCA som den metod som ska användas för att beskriva produkters miljöprestanda. Likaså kommer LCA att krävas av dem som vill få högsta poäng i aktuella miljöcertifieringssystem som exempelvis BREEAM och LEED.

Slutredovisningen utgörs av IVL rapporterna B 2121, B 2122 och C25, som sammanfattas i IVL rapport B2192 "Behov av robusta verktyg för miljöbedömning inom byggsektorn - en projektsammanfattning", Martin Erlandsson, Eva Bingel et al., IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare