Projekt 3079 Avslutat Fortlöpande besiktning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Under de senaste åren har kvalitetsarbetet inom byggsektorn intensifierats. I AB 92 (Allmänna Bestämmelser) infördes begreppen kvalitetsplan och besiktningsplan. Förändringar i PBL (Plan- och bygglagen) under 1995 ger byggherren ansvaret för att byggnadsverket överensstämmer med tekniska krav.

Syftet har varit att introducera ett nytt sätt att arbeta genom att kombinera idéer från modernt kvalitetsarbete med nuvarande praxis och regler för besiktning enligt AB.

Projektet har genomförts med stöd från SBUF, flera branschorganisationer och större byggherrar. I projektets arbetsgrupp har ingått bl.a. företrädare för NCC, NVS och ABB Fläkt och i styrgruppen Skanska, NCC, Rörfirmornas Riksförbund och Astra. Dessutom har en referensgrupp med bred förankring i bygg- och fastighetssektorns olika delbranscher medverkat. Under hösten 1993 utarbetade företrädare för besiktningsmän, beställare, bygg, el-, måleri-, plåt-, rör- och ventilationsbranschen rapporter om besiktning inom sina områden. En introduktion till fortlöpande besiktning växte fram genom många bearbetningar av ett tidigt utkast, som diskuterades i referensgruppen, remitterades till branschkunniga och granskades av juridiska experter.

Skriften Fortlöpande besiktning introducerar ett gemensamt språkbruk för förfarandet. Koppling görs mellan entreprenörens egenkontroll, beställarens besiktning och byggherrens kontroll enligt PBL.

Om entreprenören har arbetat med egenkontroll, och det i denna ingår provningar och mätningar som beställaren begärt eller entreprenören själv beslutat om, rekommenderar man att en dokumentation av resultaten överlämnas vid den förbesiktning som de hänför sig till. Genom att dessa dokument tas upp i besiktningsutlåtandet får de status som utfästelser från entreprenörens sida. Detta medför att eventuella, senare upptäckta, fel i förhållande till vad som intygats såsom kontraktsenligt blir jämställda med s k dolda fel.

Förutsättningarna för att tillämpa Fortlöpande besiktning är att
- överenskommelse om besiktningsplan träffas
- entreprenören har en väl genomtänkt produktionsplanering
- entreprenören arbetar efter en projektanpassad kvalitetsplan.

Fördelarna med Fortlöpande besiktning är
- lägre totala kostnader
- en mer felfri produkt vid överlämnandet.