Projekt 13076 Avslutat Samordning av formell byggbesiktning med Miljöbyggnad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En av de viktigare beståndsdelarna i certifieringssystemet Miljöbyggnad är den slutliga delen av en certifiering, den så kallade verifieringen. Statusen idag är att många projekt har preliminärcertifierats, men att få projekt är verifierade. Därför har detta projekt syftat till att förtydliga anvisningar och regelverk kring verifieringsprocessen för att underlätta densamma för alla parter. Även verifieringen ska ha samma värdegrund som den preliminära certifieringen - den ska vara så enkel som möjligt utan att kvaliteten på certifieringen påverkas. Därför har nomenklatur, begrepp och andra anvisningar liknats vid manualerna för miljöcertifiering så långt detta varit möjligt - för att handläggare och andra skall känna igen sig. Vidare föreslås att verifiering ska nyttja befintliga moment i byggprocessen såsom besiktning, och då kanske i synnerhet slutbesiktningen.

Ett utkast till bilaga till besiktningsprotokollet ”Protokoll Miljöbyggnadsbesiktning” presenteras i anslutning till de konkreta anvisningar som redovisas i denna slutrapport för respektive indikator. Denna rapports föreslagna verifieringsaktiviter kan användas för projekt registrerade i Manual version 2.0, 2.1 och 2.2. Projektet föreslår ett fortsättningsprojekt, i vilket anvisningar, protokoll med mera tas fram och testas i skarpt läge. Detta för att slutligen kunna ge en tydlig och lättanvändbar anvisning för verifiering att inkludera i den kommande manualen Miljöbyggnad 3.0.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Samordning av formell byggbesiktning med Miljöbyggnad", Annika Hansson (et al.), NCC (45 sidor och 7 bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare