Projekt 13156 Avslutat ASSIST, Satellitstyrd vinterväghållning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Demoprojektet syftade till att under projekttiden löpande utvärdera hur väl vidareutvecklad satellitstyrd vinterväghållningsutrustning i form av saltspridare och plogar fungerar under svenska förhållanden. Målet var att effektivisera vinterväghållning genom automatisering med hjälp av ny satellitpositioneringsteknik.

Baserat på resultatet kan följande slutsatser dras:
- Inga betydande besparingar för totalkostnad, positiva effekter för miljö och trafiksäkerhet kan i dagsläget realiseras med ASSIST-projektets utvecklade produkter.
- Automatisering av spridningssymmetri och även i viss mån plogbredd bedöms kunna vara möjlig så snart satellitpositioneringsutrustning med centimeternoggrannhet finns tillgängligt för kommersiellt bruk och tillhörande mjukvara gjort användarvänlig.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "ASSIST, Satellitstyrd vinterväghållning, Svevia (13 sidor).

Projektansvarig
  • SVEVIA AB
Projektledare