Projekt 12983 Avslutat Undvik misstag i murat och putsat byggande - uppdatering och komplettering med avsnitt om projekteringsanvisningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektets mål är att misstag i murat och putsat byggande ska kunna begränsas. Den uppsättning problemkonstruktioner som fanns i den första utgåvan av "Undvik misstag i murat och putsat byggande" har kompletterats enligt erfarenheter som gjorts under perioden sedan förra utgåvan utarbetades. Förslag till alternativa lösningar eller robustare systemval lämnas för tillkommande identifierade typfel. Lösningar som arbetsgruppen bedömer vara riskkonstruktioner har särskilt uppmärksammats. Det konkreta resultatet från projektet är en praktisk informationsskrift, med arkitekter, projektörer och entreprenörer som målgrupp.

Slutredovisningen utgörs av handboken "Undvik misstag i Murat och Putsat Byggande", SPEF (146 sidor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare