Projekt 12581 Avslutat Renoveringskoncept och prioritering för stambyte

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Industriellt byggande tagit sig olika uttryck och gått igenom olika faser beroende från var inspiration har hämtats. Detta projekt har studerat möjligheterna med industriellt byggande i två applikationer: trähusbyggande och renovering av flerbostadshus.

I Sverige är träbaserad industriell produktion av bostäder en relativt stark sektor, men man befinner sig någonstans mellan industriell produktion och den traditionella byggsektorn, vilket har lett till viss ambivalens. IT-stöd och produktdokumentation återspeglar till stor del hur det ser ut i resten av byggsektorn, vilket gör att man får svårt att utnyttja potentialen i industriellt byggande fullt ut. Industriell produktion av trähus skulle kunna förbättra sin effektivitet genom att på ett bättre sätt utnyttja möjligheterna med IT stöd och ha en bättre överenstämmelse mellan de interna processerna och affärsmodellen. Dessutom behöver man tänka över hur man dokumenterar produkter för en industriell kontext. Dessa förändringar kommer oundvikligen att få effekter för hur man är organiserad, kräva nya eller förändrade processer samt ha påverkan på hur man kan använda produktdokumentation.

I Sverige finns det starka fastighetsägare som skulle kunna ta en aktiv roll i det industriella byggandet om man hade rätt kunskap och verktyg. En intressant del av byggsektorn är renovering av flerbostadshus - idag är investeringarna i renovering större än i nybyggnad. Renoveringsbehovet av flerbostadshus i Sverige så väl som i resten av Europa är stort. Hur det ska finansieras och genomföras är problem som många fastighetsägare brottas med och olika strategier har använts. Exempelvis stambyte är ett stort och kostnadsdrivande ingrepp i byggnader och många byggnader är i stort behov. Sammanräknat renovering och nybyggnad kan flera svenska beställare komma upp i volymer över 1 000 badrum per år, vilket skulle kunna motivera satsningar på industriella strategier.

Ett fallstudieföretag i projektet har valt ett angreppssätt där man standardiserar stambyten till ett begränsat antal lösningar. Detta kan ses som en början till industriell strategi. För ytterligare industrialisering krävs att fastighetsägare tar ett samlat grepp kring utveckling och standardisering av produkter, samt att man ser till att 2 bättre kontrollera processerna för genomförande av stambytesprojekt. Insatsen för att skapa industriella strategier är inte ouppnåbar, men det kräver investeringar och kompetens som dagens fastighetsägare normalt inte har. Om fastighetsägare skulle agera som konceptägare för industriella plattformar för renovering och nybyggnad finns potentialen att skapa en ny marknad.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Industrialized construction - Explorations of current practice and opportunities", Linus Malmgren, Lunds Universitet (89 sidor, 6 vetenskapliga artiklar och en populärvetenskaplig sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare