Projekt 13012 Avslutat Tunga materials inverkan på värmelagring och innetemperatur

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har studerat hur olika betongsorter och konstruktioner påverkar innetemperatur och energianvändning i små miniatyrhus, i fortsättningen kallade kuber. Sex olika kuber med en invändig volym av 1 m3 har byggts upp. En med invändig betong, en med utvändig betong, en med tunt betong skikt, en betong med spacklad med PCM (fasförändringsmaterial), en med magnetitbetong och en enbart av cellplast. Samtliga kuber är isolerade med 100 mm cellplast och placerade utomhus på SP område i Borås. Kuberna är försedda med uppvärmning och temperaturmätning som läses av varje halvtimme.
Under ett års tid från 1 nov 2014 till 31 okt 2015 har innetemperatur och energianvändning mätts. Mätningarna visat att kuben med utvändig betong och invändig isolering har den lägsta energianvändningen och även utnyttjat lägst effekter. Dock har innetemperaturen varierat betydligt mer i denna kub än i motsvarande kuber med betong på insidan.
Det går inte att påvisa någon effekt av PCM skiktet som är spacklat i en av kuberna, varken för innetemperatur eller energianvändning. Troligen är det för liten andel PCM inblandat i cementpastan för att det ska ge någon effekt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Tunga materials inverkan på värmelagring och innetemperatur", Eva-Lotta Kurkinen och Azar Neisari, bägge SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (19 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • AB Färdig Betong
Projektledare