Projekt 12450 Avslutat Betongs livslängd med nya delmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med rapporten är att avrapportera och ge en populärvetenskaplig sammanfattning av det arbete som resulterat i en licentiatavhandling om saltfrostnedbrytning av betong som innehåller flygaska eller slagg.

Då den globala uppvärmningen till följd av människans inverkan är ett faktum så måste koldioxidutsläppen från (bland andra) cementtillverkarna minska. Detta kan göras genom att ersätta en fraktion av cementen med flygaska eller slagg som också kan reagera och bidra med hållfasthet till betongen. Detta ger betong med annan mikrostruktur och därigenom andra egenskaper. Det är därför rimligt att anta att beständigheten också förändras, till exempel kan betongens saltfrostbeständighet förändras då flygaska eller slagg blandas med betongen. För att bidra med kunskap om hur saltfrostresistensen påverkas så har detta projektet genomförts där okarbonatiserade, ej torkade betongytor testats med varierande lufthalter och olika mängd flygaska eller slagg.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "De-icing salt frost scaling in concretes with fly ash or slag with low air void contents, Martin Strand, LTH (70 sidor och 8 bilagor). I slutredovisningen ingår även en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska "Betongs livslängd med nya delmaterial", Martin Strand, LTH (16 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare