Projekt 12992 Avslutat Uppbyggnadsstöd för KTH Centrum för Byggproduktionsutveckling

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Produktions- och logistikfrågor inom byggverksamhet har traditionellt inte någon särskilt stark akademisk koppling, varken på KTH eller på andra lärosäten. Utvecklingen inom dessa områden, som har stor ekonomisk betydelse, bedrivs i mycket stor utsträckning internt inom företag.
I denna utredning föreslås en satsning inom KTH på en centrumbildning avseende byggproduktionsutveckling. I begreppet inbegrips logistikfrågor. Satsningen ses som ett första steg på det som, förutsatt att intresse från näringslivet finns, bör utvecklas till en professur inom några år.
En målmedveten satsning på byggproduktionsutveckling ska säkra den internationella konkurrenskraften, kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen i byggproduktionsfrågor, med tillvaratagande av de stora möjligheterna till utveckling av industrialisering och digitalisering och den starka svenska traditionen av effektiva och standardiserade former för samverkan mellan aktörerna.
Verksamheten har startat och bedrivs i nära samarbete med näringslivet och med andra lärosäten som har närliggande verksamhet, främst Linköpings universitet och temagruppen Byggprocess och förvaltning inom Sveriges Bygguniversitet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Byggproduktionsutveckling inom KTH. Utredning för KTH våren 2014", Mårten Lindström, More10 AB (åtta sidor och två bilagor). För övrigt hänvisas till webbplatsen för Centrum för Byggeffektivitet, KTH.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare