Projekt 13341 Avslutat Handbok för köldbryggsberäkningar - Etapp 1 förundersökning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att underlätta för branschen att hantera köldbryggor på ett korrekt och standardiserat sätt.
Projektet är indelat i två etapper. Den första etappen av projektet syftar till att
1) kartlägga hur branschen hanterar köldbryggor idag
2) identifiera behoven i branschen av ett standardiserat förfarande för beräkning av köldbryggor.

Avsikten är att, om byggbranschen har behov, i en andra etapp av projektet ta fram ett handfast och konkret förfarande för beräkning av köldbryggor och sprida denna kunskap via, exempelvis en handbok, till byggentreprenörer och konsulter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Handbok för köldbryggeberäkningar - Etapp 1 Förstudie om behov av framtagande", Björn Berggren och Maria Thörnqvist, bägge Skanska, och Stephen Burke och Catrin Heincke, bägge NCC.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare