Projekt 12537 Avslutat Långtidsdeformationer i lösa jordar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Långtidssättningar utgör ett problemområde vid väg- och järnvägsutbyggnad i områden med mäktiga lager av lösa jordar. Förstärkningsåtgärder för att begränsa sättningar utgör ofta en betydande andel av projektkostnaden vid nybyggnad. Avvägningar behöver göras mellan kostsamma grundförstärkningar i byggskedet kontra ständigt återkommande underhållskostnader. För att kunna göra detta på ett optimalt sätt finns behov av att kunna prognostisera långtidssättningarna med hög noggrannhet.

I dagsläget är kunskapsnivån gällande långtidsdeformationer i lösa jordar begränsad, vilket medför att konstruerande geotekniker saknar kunskap för att optimera förstärkningsinsatser Kunskapsbristen kan leda till både över- och underdimensionerande konstruktioner med tillhörande kostnader. Ökad kunskap inom området kan spara mångmiljonbelopp i större projekt.

Det övergripande syftet med projektet var att skapa förutsättningar för bättre och säkrare prognoser avseende långtidsdeformationer, så att mer kostnadseffektiva förstärkningar kan erhållas.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "On Rate-Dependency of Gothenburg Clay", Mats Olsson, Chalmers (123 sidor och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare