Projekt 5011 Avslutat Urinseparerande toaletter i flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Det kan ifrågasättas om det är klokt att via våra toaletter transportera bort näringsämnen till reningsverk, där näringen förvandlas från resurs till miljöproblem. Även om man med dagens avancerade reningsmetoder kan ta tillvara delar av näringsämnena anser en del att systemet som sådant är en komplicerad omväg för att sluta de ekologiska kretsloppen. Syftet med projektet har varit att med ekonomi och miljö som utgångspunkt utvärdera installation av kretsloppsanpassade avloppssystem inom befintlig bebyggelse.

Arbetet genomfördes med bidrag från SBUF och Naturvårdsverket av BPA AB i samarbete med Dalarnas Forskningsråd, SLU och Stora Tunabyggen. I en äldre tvåvåningsbyggnad med två trapphus och totalt 16 enrumslägenheter, belägen i Hushagen, Borlänge, ersattes samtliga åtta befintliga toalettstolar i det ena trapphusets lägenheter med urinseparerande, dubbelspolande toaletter av märket WM-Ekologen. Urinen leddes via separata ledningar till två tankar nedgrävda utanför huset. Efter installationen genomfördes intervjuer med hyresgästerna, mätning av vattenförbrukningen och provtagning av den uppsamlade urinlösningen.

- Utöver att spolningen ansågs fungera dåligt och att urin blivit stående i ledningen från toaletten och orsakat luktproblem, såg inte hyresgästerna det nya systemet som någon större förändring i deras boende.
- Vattenbesparingen i trappuppgången med urinseparerande toaletter (8-10 boende under mätperioden) beräknades till 10-11 liter per person och dag.
- Kostnaden för byte av toalettstol inklusive tillhörande ledningar och tankar samt mark- och byggnadsarbeten som hänför sig till installationen uppgick till ca 40 000 kr exkl. moms (1996) per toalett.