Projekt 12674 Avslutat Kunders mottaglighet för entreprenörers innovationer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Huvudsyftet med detta SBUF-projekt har varit att pröva möjligheterna att föra ut kunskap från akademin till industrin genom en så kallad omvänd adjungering, där en person från akademin (Susanne Engström, biträdande lektor vid Luleå tekniska universitet) återkommande besökt en plats i industrin (NCC Construction).

Den kunskap som i föreliggande fall har varit i fokus utgör forskningsresultat från Susanne Engströms doktorsavhandling (Engström, 2012) och rör kunders mottaglighet för entreprenörers innovationer. Mer specifikt har man varit intresserad av att bättre förstå varför innovationer från byggentreprenörer tas emot sämre än industrin anser att de förtjänar.

Inledningsvis i denna rapport lämnas en kort sammanfattning av de resultat som presenterats och diskuterats under tiden för den "omvända adjungeringen", samlade under fem rubriker
- Osäkerhet leder till konservativa beslut
- Tolkningsproblematik ger att mer information inte är en tillräcklig lösning
- Tumregler, beslutsstöd och inarbetad organisation kan blockera förändring
- "Bra projektledning" kan vara i konflikt med "införande av innovation"
- Hur kan mottagligheten för innovationer ökas?

Därefter presenteras några av de tankar och reaktioner som framkommit från olika representanter hos entreprenören som respons på forskningsresultat och mötet med forskaren under de samtal och workshops som genomförts i projektet. Slutligen adresseras följande frågeställningar baserat på föregående forskning och erfarenheter från projektet:
- Hur bör interaktionen kund (beställare) och entreprenör utvecklas för att stötta innovation (plattformstänkandet)?
- Vilken ny forskning behövs inom området för att utveckla interaktionen?
- Vilka erfarenheter har LTU och NCC dragit av detta test av en omvänd adjungering?

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kunders mottaglighet för entreprenörers innovationer", Susanne Engström, LTU (12 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare