Projekt 14025 Avslutat Kunskap om glappet mellan projekterad och uppmätt energiprestand

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med projektet är att öka branschens kunskap om komplexiteten i installationerna, hur de samverkar med byggnaden och hur dessa detaljer påverkar energianvändningen, samt att belysa vanliga fel och bristers betydelse för energianvändningen.

För energieffektiva byggnader är det ofta ett flertal små avvikelser för byggnaden och dess
installationssystem som ger en ökad energianvändning jämfört med beräknat/ tänkt se
sammanställningen i kapitel 3.10. Därför behövs det mer analyser av tidsserier över
installationssystemens funktion och energianvändning för att energieffektiva byggnader
ska kunna fungerande bättre och komma närmare sin tänkta funktion och
energiprestanda. Det betyder att det behövs en ökad kunskap om hur man ska arbeta med
dessa analyser av mätdata från byggnadens olika system och tid för att arbeta med detta.
Men det gäller också att byggnadens utformning är sådan att det finns en möjlighet att
byggnaden kan erhålla den beräknade energianvändningen. Så byggnadens form,
klimatskärmens egenskaper men även placering av installationsschakt och fläktrum är
viktig för att kunna minimera distributionsförluster från rör och kanaler. Den värmeförlust
som kan bli riktigt stor är VVC-förluster om man har en olämplig design och inte har
försökt minimera VVC-förlusterna i tidiga skeden.

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare