Projekt 12407 Avslutat Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Sverige har en ambitiös plan att kraftigt reducera energianvändningen i bebyggelsen. Regeringen har satt målet att energiåtgången år 2050 i det svenska beståndet av byggnader skall halveras jämfört med dagens förbrukning samt med ett delmål år 2020 med en effektivisering på 20 %. Skälen är att undvika onödiga kostnader för energi, att öka robustheten i samhället genom att bli mer oberoende av energipriser och energiförsörjning samt att få bättre miljömässiga lösningar.

Fokus i den här rapporten ligger på vad som måste göras i befintliga flerbostadshus fram till 2050. Att göra nya byggnader effektiva från början är betydligt enklare än att åtgärda befintliga hus.

Synergieffekter mellan nödvändig upprustning och energieffektivisering måste utnyttjas. Kostnaden för att höja energieffektiviteten blir väsentligt lägre när man samordnar nödvändig renovering med åtgärder som sänker energianvändningen. Det är värt att notera att alla hus byggda före 1975 behöver renoveras före 2050, vilket ger en unik möjlighet att koordinera med energieffektiviseringsåtgärder på ett kostnadseffektivt sätt. Men det finns hinder för att nå målet.

Vi föreslår därför att:
(1) Ett stort kompetenslyft görs i Sverige genom utökad utbildning och forskning inriktat på energieffektivisering och effektivare genomförandeprocesser.
(2) Ett renoveringscentrum skapas med engagemang från näringsliv, offentlig sektor och högskolor.
(3) Ett forsknings- och innovationsprogram utvecklas för att effektivisera våra byggnader.
(4) Möjligheten studeras att inrätta en kreditriskförsäkring för renovering och energieffektivisering.
(5) En nationell strategi utvecklas för anpassning av fjärrvärmen till minskad efterfrågan.
(6) Synen på investeringskalkyler breddas så att långsiktighet och sociala effekter tillvaratas.
(7) Regeringen initierar en utredning för att skapa principer för bevarandekrav som möjliggör att befintliga byggnader renoveras och effektiviseras.
(8) Nya byggregler skärps för såväl ombyggnad av befintliga fastigheter som nybyggnad vad gäller energikrav.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus" (85 sidor med bilagor). Projektet har genomförts inom Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen har ingått i projektets ledning.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare