Projekt 13152 Avslutat Borrkärnor MAX IV

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Synkrontronljuslaboratoriet Max IV har en unik grundläggning bestående av 160 000 m3 stabiliserad lermorän. Arbetet med grundläggningen har gått ut på att reducera anläggningens känslighet för vibrationer genom att öka styvheten så att komponenter i acceleratorer och experimentstationer rör sig i takt. Grundläggningen har även en viss reducerande effekt på vibrationer från interna och externa källor.


Målet för vibrationer är att ligga under en nivå på 20-30 nm RMS förskjutning för frekvenser över 5Hz. I samband med projekteringen av Max IV gjordes en genomgång av liknande anläggningar runt om i världen. En mycket viktig detalj för de olika anläggningarnas prestanda var relaterad till anläggningens vibrationsegenskaper. För att åstadkomma en bra och kostnadseffektiv grundläggning utfördes ett flertal simuleringar. Den grundläggningsmetod som visade sig fungera bäst att motstå både inre och yttre vibrationskällor var stabilisering. Under de båda lagringsringarna är den naturliga jorden stabiliserad med kalk och slagg ner till 4 meters djup. Stabiliseringen utfördes i skikt om 300 mm med en underfräsning i det underliggande lagret mellan 30 och 50 mm för att säkerställa en homogen matris utan sprickor och skarvar.
Resultaten visar på en homogen och väl fungerande stabilisering som uppfyller designkraven med god marginal.

Stabiliseringsmetoden har visat sig väl lämpad för en avancerad grundläggning i en finkornig jord. Genom att använda stabiliseringstekniken har det varit möjligt att reducera konstruktionens betongplatta betydligt med samma eller bättre prestanda.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utvärdering av stabiliserad grundläggning med hjälp av kärnprovtagning och crosshole teknik", Ola Malmgren, Peab.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare