Projekt 1027 Avslutat Jordfelsbrytare i byggplatscentraler

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Redan på 1960-talet krävde svenska myndigheter att det skulle användas jordfelsbrytare i byggplatscentraler. Fältmässiga prov gav dock dåliga resultat, och byggena befriades från brytarkravet. Internationell harmonisering av standard för elsäkerhet, SS-EN 60 439-4, har nu gjort att krav på jordfelsbrytare även ställs i Sverige.

Projektsyftet var att reda ut oklarheter kring jordfelsbrytares användning på byggarbetsplatser.

Med bidrag från SBUF och BFR har en arbetsgrupp med deltagare från Skanska Maskin, PEAB, Lambertssons Byggmaskiner, Bygghälsan, SEK, SBAF och Nutek sammanställt erfarenheter från studiebesök 1991 på byggarbetsplatser i Danmark vid Västbron över Stora Bält och i Tyskland, hos en leverantör, ÅBL Sursum, och två byggen i Nürnbergområdet. Därutöver har svenska byggares erfarenheter kartlagts vid besök hos mindre arbetsplatser i Halmstad, Göteborg och Örebro. Läckströmsmätningar har gjorts på ett flertal byggen i Jönköping.

Erfarenheterna från Danmark och Tyskland är att tillfälliga elanläggningar sedan lång tid är utrustade med jordfelsbrytare. Elanläggningen sektioneras upp över flera jordfelsbrytare. För att hindra fukt och vatten från att orsaka driftstörningar krävs det mera ordning på handhavandet av kablar, sladdar och maskiner. Maskinförråden kontrollerar kontinuerligt maskinernas isolationsvärden.

Från de svenska byggena framhålls behovet av kompetenta och engagerade personer hos företagens maskinförråd, en fungerande skyddsorganisation, en öppenhet för förändringar, bättre ordning och reda som målsättning, isolationskontroll av maskiner och utrustning - samt information och utbildning på arbetsplatsen.

För att kunna införa jordfelsbrytare utan risk för produktionsstörningar och olycksfall bör man tänka på behovet av
- en fungerande maskinförrådsfunktion med kompetent elpersonal
- en fungerande skydds- och produktionsorganisation som prioriterar ordning och reda, rent och snyggt - bland annat rekommenderas daglig kontroll
- enhetliga principer för var jordfelsbrytare skall installeras i den tillfälliga elanläggningen, t ex väderskyddad placering vintertid
- enkel planering av den tillfälliga elanläggningen på arbetsplatsens dispositionsplan
- information till alla på bygget om jordfelsbrytarnas placering, funktion och felsökning
- analys av driftstörningar.