Projekt 13280 Avslutat Integrerad användning och tolkning av data från geofysiska och icke-geofysiska metoder för planering och byggande i berg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet har varit att utveckla och utvärdera teknik för objektiv samtolkning av geofysiska och icke-geofysiska data för att skapa bättre bergprognoser (ingenjörsgeologiska förväntnings-modeller). Detta har skett genom att utveckla och anpassa teknik för
kombinerad analys och tolkning av olika geofysiska, geologiska och geotekniska data på ett objektivt och repeterbart sätt. Vidare har det ingått att framställa modeller som inte enbart visar storleken av de (geo)fysikaliska egenskaperna utan också osäkerheten på dessa.

Målet är ny metodik för att skapa förbättrade bergtekniska modeller (bergkvalitets-prognoser) baserat på samtolkade geofysiska och andra data. Modellerna skall ge information om fördelningen av egenskaper i bergmassan och bergkvalitet, och osäkerhet i informationen. Projektet har fokuserat på att anpassa, vidareutveckla och utvärdera metoder för så kallad kombinerad invers numerisk modellering (kopplad eller kombinerad invers modellering).

Fokus har legat på de geofysiska metoderna Elektrisk Resistivitets Tomografi (ERT) och Seismisk Refraktions Tomografi (SRT). Det är metoder som redan används i anläggningsprojekt och som bedöms ha störst praktisk tillämpbarhet. Vidare har Inducerad Polarisations Tomografi (IPT, där IP ger uppladdningseffekt) ingått eftersom det kan mätas samtidigt med resistivitet med samma utrustning, och att data därför kan samlas in utan nämnvärd extrakostnad. Algoritmerna har anpassats för att integrera data från borrning och sondering i tolkningen.

Slutredovisningen utgörs av seniorforskningsrapporten "Integrerad användning och tolkning av data från geofysiska och icke-geofysiska metoder för planering och byggande i berg", Mathias Ronczka, Torleif Dahlin, Roger Wisén och Kristofer Hellman (39 sidor med 2 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt