Projekt 12926 Avslutat Utveckling av alternativa beläggningskonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Modifierade bindemedel med förbättrade deformations- och utmattningsegenskaper erbjuder nya möjligheter i valet av beläggningskonstruktioner och dess lagertjocklekar. För att kunna nyttja dessa moderna material krävs nya erfarenheter i kombination med god materialkännedom eftersom nuvarande dimensioneringsverktyg är begränsade till traditionella material.

Detta projekt syftade till att undersöka hur moderna material i alternativa konstruktioner står sig i jämförelse mot traditionella beläggningskonstruktioner. Syftet med Etapp1a var att undersöka och välja ut lämpliga bindemedel till provsträckorna som ska jämföras mot varandra. I denna rapport redovisas resultat av laboratorieprovning av modifierade och omodifierade bindemedel. Provningen av deformationsegenskaper (MSCR) och komplex skjuvmodul utförda i en Dynamic Shear Rheometer tydliggör de förbättrade egenskaper som polymermodifierade bindemedel har i jämförelse mot traditionella omodifierade bindemedel. De polymermodifierade bindemedlen resulterar exempelvis i en högre dynamisk skjuvmodul vid låga belastningsfrekvenser och höga temperaturer vilket indikerar en förbättrad deformationsresistans jämfört mot de omodifierade bindemedlen.

Baserat på resultaten av bitumenprovningarna samt utifrån tidigare erfarenheter har bindemedel valts till fyra provsträckor som ska jämföras mot en referenssträcka. Dimensioneringen av referenssträckan bestående av en 19 cm tjock beläggning ger en uppskattad livslängd på 26 år. Livslängden för provsträcka 1 där tjockleken reducerats med ett lager till 14 cm uppskattas till 10 år. Provsträckorna med polymermodifierade beläggningar antas ha en livslängd längre än 10 år.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utveckling av alternativa beläggningskonstruktioner", Anders Gudmarsson, Peab (21 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt