Projekt 13737 Pågående Uppföljning av försökssträckor på E20 Hova med ökad återvinning

Projekttid

Sammanfattning

Byggbranschen står inför stora utmaningar avseende minskad klimatpåverkan. Målen är högt satta men utvecklingen går tyvärr åt fel håll. Ett sätt att minimera klimatpåverkan från asfaltbranschen är att öka inblandningen av returasfalt (RAP). I dagsläget saknas praktisk kunskap om hur beläggningar med högre inblandning av RAP ska tillverkas, läggas och dess långtidseffekter under verkliga förhållanden. Under 2017 och 2018 har Skanska byggt sex provsträckor på E20 Hova med olika halter av återvinningsmaterial i bindlager och bärlager. Provsträckorna avrapporterades i SBUF-projekt 13459 och resultaten visade att en ökad återvinningshalt gav likvärdiga resultat som referenserna. Uppföljningen sker genom att följa och analysera respons- och andra fältmätningsdata med hänsyn tagen till trafikdata samt genom undersökningar av prov uttagna från konstruktionen.

Detta projekt syftar till att verifiera de goda resultat som avrapporterades i SBUF-projekt 13459 - Försökssträckor på E20 med ökad återvinning, genom att utvärdera och följa upp provsträckor med ökad halt returasfalt och jämföra dessa med referenssträckor under fem år (Respons- och primalmätningar, Fallviktsmätningar, TSD- och Georadarmätningar, Trafikräkningar, Inspektion och tillståndsbedömning.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare