Projekt 12838 Avslutat Uppföljning och analys av energiprestanda, systemlösning och inomhusklimat vid energieffektiv nybyggnation och renovering av bostäder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers.
Byggbranschen står inför stora utmaningar med kommande lagkrav om nybyggnation och renovering av befintlig bebyggelse till nära-nollenerginivå. För att nå en hög energi- och miljöprestanda vid nybyggnation såväl som ombyggnation krävs ett helhetsperspektiv vid val av energibesparingsåtgärder och energiförsörjningssystem. Trots det saknas ofta områdes- och helhetstänket då nya bostäder byggs och befintliga bostäder renoveras. Perspektivet behöver lyftas från byggnadsnivå till områdesnivå i såväl lagstiftning som i byggprojekt och vara en integrerad del i hela processen från projekteringsfasen till driftoptimering av färdigbyggda och färdigrenoverade bostäder. Med minskade marginaler finns dessutom inget utrymme för att göra fel. I Sverige ställs krav på faktiskt uppmätt energiprestanda vilket innebär ett stort risktagande för entreprenörer. Att mer detaljerat kunna följa upp och säkerställa förväntad energiprestanda och inomhusklimat är därför viktig kunskap för branschen.

Inom ramen för två olika demonstrationsprojekt – ett nybyggnationsprojekt av ett helt bostadsområde i Vallda Heberg samt ett renoveringsprojekt av ett tidstypiskt 60-tals flerbostadshus i Halmstad – har en detaljerad uppföljning genomförts med avseende på energiprestanda, systemlösning och inomhusklimat.

Syftet med demonstrationsprojekten är att sprida erfarenheter och lärdomar och visa på framgångsfaktorer och eventuella hinder som behöver undanröjas för framtida projekt. Målet är att kunna visa på möjligheten att bygga och renovera bostadsområden energieffektivt utan att tumma på kravet om en god inomhusmiljö. Ett annat mål är att visa vilka möjligheter det finns för fastighetsägare idag att renovera till mycket låga energinivåer på affärsmässiga grunder. Eftersom projekten är så pass olika presenteras den detaljerade uppföljningen i två separat delprojektrapporter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Energieffektiv nybyggnation och renovering av bostäder", Elsa Fahlén och Åsa Lindell, bägge NCC (åtta sidor och två delrapporter). Delrapport 1 avhandlar projekt "Vallda Heberg" (51 sidor och 5 bilagor) och delrapport 2 "Giganten 6" (49 sidor och 4 bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare