Projekt 13530 Avslutat Initial styvhetsförändring i asfaltmassor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Returasfalt (RA) bidrar till att reducera miljöpåverkan från beläggningsarbeten. Med en ökande andel RA i nytillverkad asfalt är det samtidigt viktigt att bibehålla eller förbättra kvaliteten i beläggningsmassorna för att inte skapa ett ökat underhållsbehov. För att reducera returasfaltens hårda bindemedel används därför rejuvenatorer alternativt mjukare bitumen för att reducera risken för sprickbildning.
Syftet med detta projekt är att utvärdera om rejuvenatorers mjukgörande effekt utgör en risk för tidig spårbildning genom förändrade styvhets- och deformationsegenskaper. Utöver att mäta styvhetsutveckling och deformationsegenskaper av asfaltmassa med rejuvenatorer utvärderas även asfaltmassa med returasfalt som kompenserats med mjukare bitumen samt polymermodifierade massor utan returasfalt.

Provning har utförts vid flera tillfällen på provkroppar och asfaltplattor genom modalanalys, indirekt pressdragprovning (IDT), Wheeltracking och skjuvtestning. För att utvärdera förändringar i asfaltmassornas initiala egenskaper utfördes modalanalys . En längre uppföljning upp till 1 år utfördes genom både IDT provning och modalanalys.
Resultaten från modalanalys visar även att asfaltmassor med polymermodifierade bindemedel förändrar den initiala styvhetstillväxten i jämförelse mot de konventionella bindemedlen.Projekt visar att RA i kombination med rejuvenatorer eller mjukare bitumen inte försämrar en beläggnings initiala egenskaper i jämförelse mot referensbeläggningen.Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare